Browsing Category

Tarih

Osmanlı Sultanlarının Cihân Hâkimiyeti İdeali

Selçuklu Devleti’nin ardından ortaya çıkan Anadolu beyliklerinden birisi de Bilecik’in Söğüt kasabası ve yakın çevresinde, 1299 tarihinde, Kayı aşiretinin kurmuş olduğu Osmanlı Beyliği’dir. Bu beylik, kısa sürede gelişmiş ve çağının en…

Osmanlı’da Tımar Sistemi

Sistemin kökeni ve anlamlarıFarsça kökenli olan tımar kelimesi Farsçada “acı, ızdırap, sadakat ve bakım” gibi çeşitli anlamlara gelmektedir. Ne Moğolcada ne de Türkçede bu kelimeye rastlanmamaktadır. Rumcadaki tımarion Osmanlıcadan…

30 Yıl Savaşları ve Ulus Devletin Doğuşu

Avrupa’da yaşanan reformasyon hareketleri o zamana kadar Kralların ve sosyal hayatın üzerinde hüküm süren Katolik Kilisesi’ni zayıflatmış ve yeni Hıristiyan mezheplerinin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Reform hareketleri sonucunda…

Kudüs Fatihi Salâhaddin Eyyûbî

Bu yüksek şahsiyet, bütün Müslümanlar için iftihar kaynağı olduğu gibi, dünya tarihinde de teşkilâtçılığı, kahramanlığı ve âlicenaplığı ile parlak bir nâm ile anılmaktadır.Ürdün’de iken Filistinli gençler arasında çok meşhur Yecib…

Çeçenistan Sorunu

Kafkasya bölgesi coğrafi konumu ve sahip olduğu enerji kaynakları nedeniyle tarih boyunca büyük güçlerin ilgi alanına girmiş ve bu büyük güçlerin bölge üzerindeki politikaları, çatışmaları kaçınılmaz hale getirmiştir. Bu makalenin amacı da…

Feodalitenin Tarihi Gelişimi ve Osmanlı

Osmanlı devletinde derebeylik sistemindeki bölünmüşlük oluşmamış ve serf ,vassal, feodal beyler gibi kavramlar gelişmemiştir.Bu yüzden Osmanlı devletinde derebeylik sistemi yoktur.Feodalite Avrupa’ da roma döneminde ortaya çıkmış…

İç Savaşın Pençesinde “Lincoln”

Lincoln son dönemin en başarılı filmleri arasında yer almaktadır. Filmde, en iyi ABD başkanları arasında gösterilen Abraham Lincoln’ün köleliğin kaldırılması amacıyla yürüttüğü siyasi mücadele anlatılmaktadır. Film konu itibari ile Doris…

Yavuz Sultan Selim Ve Mısır Seferi (1516-1518)

SEVAL SARBANKaradeniz Teknik Üniversitesi, TarihOsmanlı Devletinin dokuzuncu padişahı olan Yavuz Sultan Selim,1512-1520 yılları arasında Hüküm sürmüştür. Sekiz yıl boyunca Osmanlı devleti için tehdit oluşturan başta Safevi devleti,…

Göktürkler Hakkında Bilgi

Târihteki adı “Büyük Türk Kağanlığı” da olan, Orta Asya’da hüküm sürmüş büyük Türk hânedanı ve devleti. Bumin Kağan tarafından 552 yılında kurulup, Peymey Kağan zamânında 745’te Karluk ve Uygur Türklerince yıkılmıştır. Başşehirleri…