Hans Morgenthau ve Klasik Realizm

0 152

1948 yılında yazmış olduğu Politics Among Nations (Uluslararası politika) kitabı klasik realizm için önemlidir. Günümüzde de realizm yaklaşımının temel başvuru kaynakları arasında yer almaktadır.

Hans Morgenthau ya göre realizmin 6 temel prensibi bulunmaktadır.

  1. Politika, toplum gibi insan doğası olan objektif kanunlar tarafından yönetilmektedir.
  2. Uluslararası politikada çıkar güç olarak tanımlanır.
  3. Güç olarak tanımlanan çıkar evrensel bir olgudur, ancak çıkarın anlamı ve içeriği dış politikanın oluşturduğu kültürel ve siyasi ortama bağlı olarak değişebilir.
  4. Ahlaki buyruklar ile siyasi eklemler arasında daima gerginlik vardır.
  5. Realizmin çıkar, güç açısından tanımlanması, uluslararası politikayı diğer disiplinlerden ayırmakta ve onu bağımsız bir disiplin yapmaktadır.

Realizme göre Uluslararası politika bir güç mücadelesidir.

Morgenthau gücü bir aktörün diğer bir aktörün düşünme ve davranışını kontrol edebilme yeteneği olarak tanımlanmaktadır.

Bir aktörün başka bir aktöre o aktörün aksi takdirde yapmayacağı bir şey yaptırabilme kabiliyetidir.

Tanımdan da anlaşılacağı gibi güç bir durum değil bir etki sürecidir.

Güç kaynakları bir devletin uzun dönemde gücünü arttırmak için kullanabileceği öğeleri içermektedir. Gayri safi milli hasıla, nüfus, toprak, coğrafya ve doğal kaynaklar bu tür güç ögeleridir.

Güç ögelerini fiziki ve fiziki olmayan ögeler olarak da ayırmak mümkündür. Fiziki güç ögeleri ekonomik, coğrafya, doğal kaynaklar, askeri güç ve nüfus gibi somut ögeleri kapsar. Fiziki olmayan güç ögeleri ise ulusal özellikler, ulusal moral, diplomasi ve hükümetin kalitesi gibi soyut ögeleri içermektedir.

Sert güç: devletin savaş gibi askeri yöntemler kullanarak yerlerine istediklerini yaptırabilme yeteneğidir. (Hard power)

Yumuşak güç: devletin askeri yöntemler yerine kendi değerlerini ve ideolojilerini başkalarına benim seçerek istediklerini yaptırabilme yeteneğidir.

Mutlak güç: Bir ülkenin güç ögelerini sayısal toplamıdır. (Absolute Powers)

Göreceli güç: Bir ülkenin gücünün, diğer devletler gücünde olandır (rölatife Powers)

Mutlak güç tek başına hiçbir anlam ifade etmemektedir.

Eğer sistemde sadece devlet tek başına güçlü ise bu tür sistemler tek kutuplu sistem ya da hegomonik sistem olarak adlandırılmaktadır.

Uluslararası sistem anarşidir.

Anarşi kavramı uluslararası sistemde Kural koyacak ve bu kurallara uygulayacak bir üst otoritenin yokluğu olarak tanımlanmaktadır.

Realistlere göre güç dengesi bozuldu zaman savaş çıkma ihtimali vardır.

Uluslararası politikanın en önemli aktörü devlettir.